Θέσεις

Θεωρώντας ότι το υφιστάμενο αυτοδιοικητικό μοντέλο έκλεισε τον κύκλο του αλλά και επειδή αφουγκραζόμαστε και τις ανησυχίες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η νέα εκσυγχρονισμένη τοπική αυτοδιοίκηση διοικητικά και λειτουργικά πρέπει να διέπεται από τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μεταξύ άλλων διαλαμβάνει συνταγματική κατοχύρωση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωση εξουσιών από το κεντρικό κράτος, θέσπιση συλλογικών συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων αλλά και διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Πρόσθετα υποστηρίζουμε τον καθορισμό με σαφήνεια, του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών της αυτοδιοίκησης τόσο σε τοπικό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο στη βάση της αρχής της επικουρικότητας όπως ακριβώς προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Με οδηγό τις εμπειρίες, τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος θεωρούμε ότι το νέο μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει απαρέγκλιτα να περιλαμβάνει εξελικτική αλλά δραστική μείωση του αριθμού των Δήμων στη βάση μελέτης και κριτηρίων ώστε οι νέες μονάδες που θα προκύψουν να είναι οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμες.

Την ίδια ώρα προκρίνουμε την εισαγωγή αυστηρών μηχανισμών ελέγχου σε διάφορα επίπεδα, με τον εξωτερικό έλεγχο να ανατίθεται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και τον εσωτερικό έλεγχο να αποτελεί αρμοδιότητα μονάδας εσωτερικού ελέγχου του οικείου οργανισμού με δυνατότητα ενίσχυσης με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

Η απόδοση αρμοδιοτήτων σε επαρχιακό επίπεδο, όπως η πολεοδομική ανάπτυξη, η ύδρευση και αποχέτευση αλλά και τα στερεά απόβλητα καθώς και η συγκρότηση επαρχιακών και τοπικών συμπλεγμάτων μεταξύ όμορων δήμων, κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων είναι αδιαπραγμάτευτα συστατικά στοιχεία της νέας πρότασης.

Σε τοπικό επίπεδο αποδίδονται αρμοδιότητες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και οι οποίες εφαρμόζονται μέσω συμπελγματοποιημένων υπηρεσιών. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η σύσταση τμημάτων κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, περιβαλλοντικής πολιτικής, διαχείριση πάρκων και χώρων πρασίνου, καθαριότητας, αλλά και η αναβάθμιση της δημοτικής τροχονομίας σε δημοτική αστυνομία.

Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πρέπει να προαχθεί με την παροχή κινήτρων προώθησης της ενοποίησης των υπηρεσιών με ταυτόχρονο περιορισμό των λειτουργικών εξόδων αλλά και αύξησης των δυνατοτήτων άντλησης ευρωπαϊκών κονδυλιών.

Στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του νέου μεταρρυθμιστικού αυτοδιοικητικού μοντέλου δεσπόζουσα θέση έχουν οι νέοι άνθρωποι. Η ενδυνάμωση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας και η ενίσχυση του ρόλου τους σαν παρατηρητές στα Δημοτικά Συμβούλια είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους κατεχόμενους Δήμους και τις κατεχόμενες Κοινότητες μας, που αποτελούν σύμβολο του αγώνα μας μέσω της αύξησης των κρατικών επιχορηγήσεων και της επαρκούς διοικητικής υποστήριξής τους.

Θέλουμε μια σύγχρονη, αυτοδύναμη, αυτοδιοικούμενη, ευέλικτη και οικονομικά ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση με τους Δήμους και τις Κοινότητες μας να αναπτύσσουν μέσω των συμπλεγμάτων ή και από μόνοι τους επιχειρηματικές δράσεις με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να διεκδικούν χρηματοδοτήσεις μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θέλουμε το κράτος να αποδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση εκείνα τα έσοδα που θα την καταστήσουν οικονομικά βιώσιμη ώστε να υπάρξει τερματισμός της σημερινής οικονομικής εξάρτησης.

Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ακόμη την απεξάρτηση και των σχολικών εφορειών από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές ώστε απερίσπαστες να επιτελούν το δικό τους πολυσήμαντο έργο και ρόλο.

Όραμα μας μια σωστά στελεχωμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που πρόθεση μας είναι η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής κατάρτισης όλων των στελεχών και παρακολούθησης προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Και θέλουμε και μπορούμε γιατί το αξίζουμε!